skip to Main Content
NL

Download or scroll down for UK-version

UK

Algemene voorwaarden Balloon.Art 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Balloon.Art:       
De gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Balloon.Art op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Wederpartij:       
De partij met wie Balloon.Art contracteert, alsmede degene(n) die met Balloon.Art in onderhandeling treden.

Artikel 2 Toepasselijkheid en geldigheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Balloon.Art als opdrachtgever, opdrachtnemer, koper of verkoper optreedt.

Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover deze door Balloon.Art uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij worden door Balloon.Art niet aanvaard en blijven buiten toepassing.

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

In het geval de algemene voorwaarden en de overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules bevatten, prevaleert de overeenkomst.

Artikel 3 Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Balloon.Art is eerst gebonden, als men een overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel in het geval door Balloon.Art uitvoering daaraan wordt gegeven.

Artikel 4 Prijzen

De prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

Balloon.Art is gerechtigd een prijsstijging van kostprijs bepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst aan de wederpartij door te berekenen.

Artikel 5 Uitvoering

De wederpartij dient Balloon.Art onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

De wederpartij dient aan Balloon.Art voorts onverwijld alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en materialen, waaronder informatiedragers, ter beschikking te stellen en er voor zorg te dragen dat deze gegevens conform de door Balloon.Art opgegeven specificaties zijn.

Balloon.Art is bevoegd om derden in te schakelen voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, met wie Balloon.Art in eigen naam maar voor rekening van de wederpartij overeenkomsten aangaat.

Artikel 6 Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Balloon.Art op te geven wijze.

Bij niet tijdige betaling binnen de in artikel 6.1 genoemde betalingstermijn is de wederpartij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval Balloon.Art over het factuurbedrag 1,5% rente per maand verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde ook.

Balloon.Art is gerechtigd, alvorens haar diensten of zaken te leveren of daarmede voort te gaan, zekerheid te verlangen van de wederpartij voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.

Het totaal van het restant van de betaling is direct opeisbaar wanneer de wederpartij surseance van betaling of faillissement aanvraagt, beslag op goederen van hem/haar wordt gelegd, indien de wederpartij onder bewind of curatele wordt gesteld, de wederpartij overlijdt of indien zijn/haar onderneming is stilgelegd of geliquideerd, dan

wel wordt ontbonden en tevens in het geval de wederpartij met enige betaling achterstallig is.

De door de wederpartij gedane betalingen strekken allereerst tot voldoening van aan Balloon.Art verschuldigde rente alsmede kosten. Vervolgens vindt er verrekening plaats met de oudst openstaande facturen, al vermeldt de wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Alle kosten van invordering van het door de wederpartij verschuldigde zijn voor rekening van de wederpartij, welke kosten worden vastgesteld op 15% van de onbetaald gelaten bedragen met een minimum van € 250,–.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Balloon.Art totdat alle vorderingen die Balloon.Art op wederpartij heeft of zal verkrijgen – waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW aan rente en buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten – volledig zijn betaald.

Zolang het eigendom van de zaken niet op de wederpartij zal overgaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. De wederpartij is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Balloon.Art te bewaren. De wederpartij zal deze zaken behandelen als een goed huisvader. Voorts zal de wederpartij deze zaken tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van factuurwaarde en Balloon.Art op haar eerste verzoek naam en adres van de verzekeraars en kopieën van de polissen verstrekken.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om Balloon.Art daar onmiddellijk van op de hoogte te stellen.

Balloon.Art is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn, terug te nemen indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De wederpartij zal Balloon.Art te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn/haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitvoering van rechten.

Voornoemde bepalingen laten de overige aan Balloon.Art toekomende rechten onverlet.

Artikel 8 Levertijd

8.1 Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Bij niet-tijdige levering dient Balloon.Art schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Artikel 9 Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Balloon.Art liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Balloon.Art uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden z i jn ondermeer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.

In geval van overmacht heeft Balloon.Art het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Balloon.Art.

Artikel 10 Geheimhouding

Alle informatie die partijen elkaar zullen verstrekken, zal worden behandeld als vertrouwelijke informatie en zullen partijen derhalve voor derden strikt geheim houden. Voormelde informatie zal slechts gebruikt kunnen worden met het doel waarvoor deze informatie verstrekt is.

Onder vertrouwelijke informatie wordt in elk geval verstaan: bedrijfsinformatie, zoals klantenbestanden en commerciële cijfers.

Artikel 11

11.1 Balloon.Art is gerechtigd de naam van de wederpartij en het onderwerp van de met deze wederpartij tot stand gekomen overeenkomst te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie, onder andere door deze gegevens te vermelden op de website van Balloon.Art.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontstaan (zoals octrooirecht, modelrecht, auteursrecht en databankrecht) komen toe aan Balloon.Art. Balloon.Art is gerechtigd haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en het werk te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. De wederpartij behoeft toestemming voor elk gebruik van dergelijk bij Balloon.Art liggende rechten.

De wederpartij zal zich van elk gebruik onthouden ten aanzien van de door Balloon.Art ontwikkelde ideeën en ter beschikking gestelde knowhow, welke niet beschermd wordt door een in het vorige lid omschreven intellectueel eigendomsrecht. De wederpartij behoeft toestemming voor elk gebruik van dergelijke door Balloon.Art ontwikkelde ideeën en ter beschikking gestelde knowhow.

Indien Balloon.Art ter vastlegging van intellectueel eigendom een aanvrage, depot, registratie of andere handeling dient te verrichten, dan werkt de wederpartij op eerste verzoek daaraan mee.

De wederpartij garandeert dat gebruik van de door haar ter beschikking gestelde objecten en materialen niet een inbreuk opleveren op intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart Balloon.Art voor eventuele aanspraken van derden hieruit. Balloon.Art is bij dergelijke ter beschikking gestelde objecten en materialen niet gehouden onderzoek te doen naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 13 Reclames

De wederpartij dient klachten over de geleverde zaken en diensten zo spoedig mogelijk aan Balloon.Art kenbaar te maken en in ieder geval binnen 8 dagen na levering. Het uiten van een klacht ontslaat de wederpartij niet van zijn/haar betalingsverplichting.

Het niet inachtnemen van de termijn zoals weergegeven in artikel 13.1 heeft tot gevolg dat de wederpartij geacht kan worden akkoord te zijn gegaan met de geleverde zaak of dienst.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Balloon.Art is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Voor door wederpartij geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Balloon.Art uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid en opzet van Balloon.Art.

De aansprakelijkheid van Balloon.Art is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

Ingeval Balloon.Art jegens wederpartij tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting en met een maximum van € 15.000,-

Balloon.Art aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van de wederpartij.

De wederpartij en haar personeelsleden dienen de namens Balloon.Art gegeven veiligheidsinstructies en normen in acht te nemen. Bij weigering hiervan zijn de gevolgen daarvan volledig voor de wederpartij.

Balloon.Art is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen. Het recht op schadevergoeding vervalt na afloop van 12 maanden nadat de wederpartij bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van de schade.

De wederpartij vrijwaart Balloon.Art voor aanspraken van derden. De wederpartij zal personeelsleden van Balloon.Art, door Balloon.Art ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derde nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

Indien voor het tijdstip van levering van diensten en zaken aan de wederpartij blijkt dat laatstgenoemde niet kredietwaardig is, indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens Balloon.Art, indien de wederpartij in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de Rechtbank is ingediend, indien de wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem/haar is verleend, indien de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, indien het bedrijf van de wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op goederen van de wederpartij wordt gelegd dan wel de wederpartij onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft Balloon.Art het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten dan wel de overeenkomsten met de wederpartij, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van Balloon.Art in een dergelijk geval.

Bij bevestiging van de opdracht plant Balloon.Art tijd en middelen in t.b.v. de uitvoer. In geval van annulering van de bevestigde overkomst door de wederpartij brengt Balloon.Art annuleringskosten in rekening gelijk een redelijke vergoeding voor reeds gemaakte kosten en gederfde winst, te weten: bij annulering na bevestiging van de opdracht 25% van totaal bedrag volgens offerte + gemaakte kosten; bij annulering binnen 30 dagen voor overeengekomen oplevering 50% van totaal bedrag volgens offerte + gemaakte kosten; bij annulering binnen 14 dagen voor overeengekomen oplevering 100% van totaal bedrag volgens offerte.

Artikel 16 Garantie

16.1 Garantie wordt door Balloon.Art slechts verleend als dit nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 17 Uitleg algemene voorwaarden

Indien onduidelijkheid mocht bestaan omtrent de uitleg van een bepaling van deze algemene voorwaarden, dan vindt uitleg plaats naar de oorspronkelijke strekking van deze bepaling.

Deze algemene voorwaarden zijn zowel opgemaakt in de Nederlandse taal als in de Engelse taal. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 18 Geschillen en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam, gevestigd te Amsterdam, Nederland, onverminderd de bevoegdheid van Balloon.Art om het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies

Artikel 19 prijzen exclusief BTW

19.1         alle genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij specifiek vermeld.

19.2        Inkomstenbelasting; In sommige landen dient in plaats van btw inkomensbelasting direct afgedragen te worden wanneer als artiest gewerkt wordt. Genoemde prijzen zijn in dit geval exclusief inkomstenbelasting.

Terms and conditions Balloon.Art

Article 1 Definitions

Balloon.Art:       
The user of these terms and conditions and all companies and organisations affiliated to Balloon.Art in any way.

Other Party:       
The Party contracted by Balloon.Art, and the person/persons conducting negotiations with Balloon.Art.

Article 2 Applicability and Validity

These General Terms and Conditions are applicable to all agreements in which Balloon.Art is the contracted or contracting party, the seller or the buyer.

Deviations from and additions to agreements signed or to these General Terms and Conditions are valid only if and in so far as Balloon.Art has expressly confirmed these in writing. Any general terms and conditions of the Other Party are not accepted by Balloon.Art and will not apply.

If one or several provision in these General Terms and Conditions is null and void or voided, all other provisions in these General Terms and Conditions will remain in full force.

In case these General Terms and Conditions and the contract contain contrary provisions, the contract will prevail.

Article 3 Formation of Contracts

3.1 Balloon.Art is only bound by a contract once it has been expressly confirmed in writing, or if Balloon.Art is performing the contract.

Article 4 Pricing

Prices are in euros, excluding VAT, unless stated otherwise.

Balloon.Art is entitled to pass on price increases in cost-determining factors to the Other Party if such price increases arise after the formation of the contract.

Article 5 Performance

The Other Party must inform Balloon.Art immediately of facts and circumstances that may affect the performance of the contract.

The Other Party must also immediately make available to Balloon.Art all information and materials, including information carriers that are needed for the performance of the agreement and must ensure that this information complies with the specifications indicated by Balloon.Art.

Balloon.Art is entitled to contract third parties for the proper performance of the contract, with whom Balloon.Art enters into agreements in its own name, but on behalf of the Other Party.

Article 6 Payment

Payment must be made within 14 days of the invoice date in a manner to be indicated by Balloon.Art.

In case payment is not made within the payment term mentioned in article 6.1, the Other Party is immediately in default, without notice of default being required, in which case 1.5% interest per month must be paid to Balloon.Art on the invoiced amount from the date of default until payment has been made in full.

Payment must be made without set-off or suspension, regardless of the reasons.

Prior to the provision or continued provision of goods or services, Balloon.Art is entitled to require security from the Other Party on the performance of its payment obligations.

The full sum of the remaining part of the payment is immediately payable if the Other Party has requested a suspension of payments order or has filed for bankruptcy, if any of its assets have been attached, if the Other Party is placed under administration or guardianship, dies or if its company is discontinued, liquidated or wound up, and also if the Other Party is in arrears with any payment.

Payments made by the Other Party will be applied to first pay any interest and costs payable to Balloon.Art. Second, the oldest outstanding invoices will be settled, even if the Other Party states that the payment relates to a later invoice.

All collection costs related to the amount to which the Other Party is indebted, which costs are set at 15% of the unpaid sums, will be at the expense of the Other Party, with a minimum of € 250.00.

Article 7 Retention of Title

All items delivered and to be delivered will remain the exclusive property of Balloon.Art until all claims Balloon.Art has or will have on the Other Party – including in any case claims for interest and judicial and extra-juridical costs as defined under article 3:92, paragraph 2 of the Dutch Civil Code – have been paid in full.

As long as ownership of the items has not been transferred to the Other Party, it is not allowed to pledge or grant any right in respect of these items to a third party, except within the ordinary course of its business. The Other Party is obliged to store the goods delivered under retention of title carefully and mark them as Balloon.Art’s recognisable property. The Other Party must treat these items with due care. Also, the Other Party must insure these items against all calamities, based on the invoiced amount, and must submit to Balloon.Art at its first request the names and addresses of the insurers and copies of the insurance policies.

If third parties levy attachment on the items delivered under retention of title or wish to create or assert rights thereupon, the Other Party is obliged to inform Balloon.Art thereof immediately.

Balloon.Art is entitled to take back items delivered under retention of title that are still held by the Other Party if the Other Party is in default in the performance of its payment obligations or has or runs the risk of having financial difficulties. The Other Party will at all times grant Balloon.Art free access to its premises and/or buildings for the purpose of inspecting the items and/or executing its rights.

The aforementioned provisions leave all other rights accruing to Balloon.Art unimpaired.

Article 8 Delivery Time

8.1 Delivery times stated are in no case to be considered as strict deadlines, unless expressly agreed otherwise. In case of non- timely delivery, Balloon.Art must be given written notice of default.

Article 9 Force Majeure

Force Majeure is taken to mean: every circumstance outside the direct influence of Balloon.Art, or every situation it could not reasonably have foreseen that temporarily or permanently impedes the performance of Balloon.Art’s obligations under the contract. Such circumstances include: restrictive government measures, mobilisation, war and danger of war, revolution, strike, confiscation, attachment, exceptional weather conditions, lack of transport capacity, or partial or total default by third parties whose services are contracted.

In case of force majeure, Balloon.Art has the right to either suspend the performance of its obligations to the Other Party, or to cancel the contract, in whole or in part, without judicial intervention being required and without being obliged to pay any compensation, such at Balloon.Art’s discretion.

Article 10 Confidentiality

All information the Parties share will be treated as confidential information and will therefore be kept strictly secret from third parties. Aforementioned information will only be used for the purpose for which it has been provided.

Confidential information includes in any case: business information, such as customer files and commercial figures.

Article 11

11.1 Balloon.Art is entitled to use the name of the Other Party and the subject of the contract entered into with this Other Party for its own publicity or promotion, also by publishing this information on the website of Balloon.Art.

Article 12 Intellectual Property

All intellectual property rights arising from the performance of the contract (including, but not limited to patent rights, design rights, copyrights and database rights) will accrue to Balloon.Art. Balloon.Art is entitled to imprint its name on or remove its name from the item, or have its name imprinted or removed, and to use the work for its own publicity or promotion. The Other Party must ask for permission for each use of any of such rights vested in Balloon.Art.

The Other Party will refrain from using any of the ideas developed by Balloon.Art or know-how made available by Balloon.Art that is not protected by an intellectual property right as defined in the previous article. The Other Party must ask for permission for each use of any of such ideas developed and know-how made available by Balloon.Art.

The Other Party will cooperate at Balloon.Art’s first request if, for the registration of an intellectual property right, Balloon.Art must submit a request, file, registration or perform any other act.

The Other Party guarantees that the use of objects and materials made available does not constitute an infringement of any intellectual property right off a third party and indemnifies Balloon.Art against any resulting claim. Balloon.Art is not obliged to examine if intellectual property rights are attached to such objects and materials made available.

Article 13 Complaints

The Other Party must inform Balloon.Art as soon as possible of complaints on goods and services delivered, in any case within 8 days of delivery. The filing of a complaint does not discharge the Other Party from its payment obligations.

If the term included in article 13.1 is not observed, the Other Party may be deemed to have accepted the goods or services delivered.

Article 14 Liability

Balloon.Art’s liability is limited to the provisions laid down in this article.

Balloon.Art is only liable for damage suffered by the Other Party resulting from an attributable failure, wrongful act, or caused in any other way if this damage is the direct and exclusive result of gross negligence and wilful intent on the part of Balloon.Art.

Balloon.Art’s liability is in all cases limited to the sum paid by its insurer in the relevant case.

If Balloon.Art is liable towards the Other Party for compensation of damage, this liability is limited to the invoiced amount, reduced by the applicable VAT and up to a maximum of € 15,000.00.

Balloon.Art does not accept any liability for damage to (private) property of the Other Party.

The Other Party and its staff members must observe the standards and safety instructions given on behalf of Balloon.Art. In case this is refused, all consequences are for the account of the Other Party.

Balloon.Art is not in any case liable for damage resulting from the non- observance of terms, nor for any consequential loss or indirect damage, including damage due to lost profits or lost savings. The right to claim damages will lapse 12 months after the occurrence of the damage came or could have reasonably come to the knowledge of the Other Party.

The Other Party indemnifies Balloon.Art against all claims by third parties. The Other Party cannot at any time hold liable staff members of Balloon.Art, third parties engaged by Balloon.Art or staff members of that third party.

Article 15 Suspension and Termination

If prior to the delivery of goods and services to the Other Party it appears that this Other Party is insufficiently creditworthy, if the Other Party does not, not properly or not in a timely manner perform any of its obligations towards Balloon.Art, if the Other Party has been declared bankrupt or a request for bankruptcy has been filed at the Court, if the Other Party has requested a suspension of payments order or such order has been granted to it, if the Dutch Debt Management (Natural Persons) Act [Du. Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen] has been declared applicable, if the company of the Other Party is stopped or liquidated, if goods of the Other Party are attached or if it is placed under administration or guardianship, Balloon.Art will be entitled to suspend the performance of all its obligations towards the Other Party or to terminate its contracts with the Other Party in part or in full, without any notice of default or judicial intervention being required and without being obliged to pay any compensation, all this without prejudice to Balloon.Art’s other rights under such circumstances.

Upon confirmation of the project Balloon.Art commences scheduling staff and ordering goods to meet a timely delivery of the goods and/or services. In the event of a cancellation by the Other Party a cancellation fee will be charged that represents a reasonable compensation for hours and means invested as well as lost income. The fee is calculated as follows; in case of cancellation after confirmation of the project by the client, 25% of total agreed cost + cost of purchases made; in case of cancellation 30 days

or less before mutually agreed date of delivery 50% of total agreed cost + cost of purchases made; in case of cancellation 14 days or less before mutually agreed date of delivery 100% of total agreed cost.

Article 16 Warranty

16.1 Warranty will only be granted by Balloon.Art if such has been expressly agreed in writing.

Article 17 Interpretation of General Terms and Conditions

If uncertainty exists regarding the interpretation of any of the provisions in these General Terms and Conditions, the explanation will be found in the original purpose of such provision.

The General Terms and Conditions have been drawn up both in Dutch and in English. The Dutch text of these General Terms and Conditions will at all times be leading in their interpretation.

Article 18 Disputes and Applicable Law

All contract are exclusively governed by Dutch law.

All disputes between the parties will in the first instance be submitted to the District Court of Amsterdam, located in Amsterdam, the Netherlands, without prejudice to the right of Balloon.Art to have the dispute settled through arbitration or binding opinion.

Article 19 all quoted prices exclude VAT

19.1 all prices mentioned are exclusive of VAT, unless specifically stated.

19.2 Income tax; In some countries, instead of VAT, income tax must be paid immediately when working as an artist. In this case, the prices mentioned are exclusive income tax.

en_GBEnglish (UK)